WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O 500+ NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECKO

Pierwsze dziecko oznacza: jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę.

W przypadku, gdy członkowie rodziny osiągają dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm) – załącznik nr 2 do rozporządzenia;

W przypadku, gdy członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

W przypadku osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego albo załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku gdy członek rodzony zobowiązany jest świadczyć alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną – chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny – chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – do wniosku te dokumenty należy dołączyć w oryginale.

W przypadku utraty dochodu z roku bazowego – to jest 2014 (zamknięty katalog przypadków dochodu utraconego zawarty jest w części I pkt 7.3 wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego):

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu – chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – to jest w 2014roku:

 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany; – chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – to jest po 2014roku – do nadal:

 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.):

 • kartę pobytu – chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy– chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka– chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku opiekuna faktycznego:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka–na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku opiekuna prawnego:

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka– chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016;

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się, członek rodziny osoby ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub rodzic dziecka, na które wnioskowane jest świadczenie wychowawcze pracuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 • Dokument potwierdzający okres zatrudnienia za granicą
 • Oświadczenie dotyczące okresu zatrudnienia za granicą

Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • aktualne orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez inną instytucję niż Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – chyba że zostało to zgłoszone do świadczeń rodzinnych;
 • wypełniony na formularzu dołączonym do wniosku nr konta z podaniem danych osoby wnioskującej o świadczenie wychowawcze oraz dane właściciela konta i jego adres (dane muszą być zgodne z danymi podanymi do banku)

Postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

Powyższe dokumenty składane są jako kopie wraz z oryginałem do wglądu chyba że zostały uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która dokument wydała.

Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem.