WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O 500+ NA KOLEJNE DZIECKO/DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA, INNE NIŻ PIERWSZE DZIECKO

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.):

  • kartę pobytu;

W przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:

  • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy;

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;

W przypadku opiekuna faktycznego:

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

W przypadku opiekuna prawnego:

  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się, członek rodziny osoby ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub rodzic dziecka, na które wnioskowane jest świadczenie wychowawcze pracuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

  • Dokument potwierdzający okres zatrudnienia za granicą
  • Oświadczenie dotyczące okresu zatrudnienia za granicą

Powyższe dokumenty składane są jako kopie wraz z oryginałem do wglądu chyba że zostały uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która dokument wydała.

Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

  • orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez inną instytucję niż Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  • wypełniony na formularzu dołączonym do wniosku nr konta z podaniem danych osoby wnioskującej o świadczenie wychowawcze oraz dane właściciela konta i jego adres (dane muszą być zgodne z danymi podanymi do banku)

Postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem.